СЪЕДИНЕНИЕТО
ПРАВИ
СИЛАТА


Клъстер на
Кабелните оператори
СИМ НЕТ


СТАНИ НАШ ЧЛЕН

Клъстер на кабелни оператори Сим Нет е доброволно, самоорганизиращо се сдружение, основаващо се на взаимно доверие между членовете му. То е регистрирано през 2016 г.


Какви са нашите цели?

Основната цел на настоящия проект е да насърчи изграждането и организационно-административното укрепване на Клъстер на кабелни оператори Сим Нет в подкрепа на бизнес кооперирането и повишаването на добавената стойност на клъстерните продукти.

За реализация на общата цел по проекта са формулирани следните специфични цели...


Дейности

11

Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на административното тяло на клъстера, чрез осигуряване на необходимия персонал за управление и координация на клъстерните дейности;

22

Дейности, насочени към подпомагане развитието на клъстера и привличане на нови членове;

33

Дейности за насърчаване на клъстерния маркетинг;

44

Публичност и визуализация на проекта.


Последни новини

25.02.2021

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР И ИЗПИТАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ „КЛЪСТЕР НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ СИМ НЕТ”

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР И ИЗПИТАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ „КЛЪСТЕР НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ СИМ НЕТ” Днес 25.02.2021г., се проведе информационен ден […]
19.02.2021

ПОКАНА за участие в публично събитие

ПОКАНА за участие в публично събитие по проект BG16RFOP002-1.016-0004-C01 „Изграждане на технологичен център и изпитателна лаборатория към „КЛЪСТЕР НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ СИМ НЕТ” Сдружение „КЛЪСТЕР НА […]