Какви са нашите цели?


Цел/и на проектното предложение

Основната цел на настоящия проект е да насърчи изграждането и организационно-административното укрепване на Клъстер на кабелни оператори Сим Нет в подкрепа на бизнес кооперирането и повишаването на добавената стойност на клъстерните продукти.

За реализация на общата цел по проекта са формулирани следните специфични цели:
– Изграждане на административен капацитет на клъстера;
– Увеличаване на доверието, комуникацията и сътрудничеството между членовете;
– Популяризиране на услугите на Клъстера на кабелни оператори Сим Нет и неговите членове;
– Увеличаване на членската маса на сдружението;
– Навлизане на други пазари.

Реализацията на общата и специфичните цели на настоящия проект ще допринесе за постигането на устойчиви резултати по отношение на дейността на клъстера. В резултат от осъществяването на дейностите по проекта ще се окаже пряк положителен ефект върху факторите, обуславящи конкурентоспособността на сдружението.

Комбинацията от мерки и дейности, цели постигането на резултати, допринасящи за реализацията на целта по настоящата процедура, а именно "Създаване и развитие на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието на членовете на обединението и клъстерите като цяло ", тематична цел "Подкрепа за капацитета на МСП за растеж в рамките на регионалните, националните и международните пазари и участие в процеса на иновации".