ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР И ИЗПИТАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ „КЛЪСТЕР НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ СИМ НЕТ”

ПОКАНА за участие в публично събитие
19.02.2021
П О К А Н А
07.06.2022
Покажи всички

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР И ИЗПИТАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ „КЛЪСТЕР НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ СИМ НЕТ”

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР И ИЗПИТАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ „КЛЪСТЕР НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ СИМ НЕТ”

Днес 25.02.2021г., се проведе информационен ден свързан с представянето на проект: „Изграждане на технологичен център и изпитателна лаборатория към „КЛЪСТЕР НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ СИМ НЕТ” финансиран по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Във връзка с пандемията от COVID – 19 и приетите в страната противоепидемични мерки, информационното събитие беше проведено в електронна среда, чрез приложението „ZOOM“.

По време на самото събитие чрез презентация беше представена информация за проекта, планираните дейности и преследваните резултати и цели.

Срока за изпълнение на проекта е 24 месеца. Местата на които е предвиден да бъде изпълнен са: гр. Червен бряг, гр. Койнаре и гр. Бяла Слатина. Общия размер на заложените по бюджет разходи са 2 255 279.49 лева, от които 1 465 931.66 лева безвъзмездната помощ.

Проектът цели реализирането съвместна клъстерна инвестиция в споделена от членовете инфраструктура, което ще доведе до ново пазарно решение за техническо валидиране и обосновка на инженерни задания от клъстера, така и до оптимизация и ресурсна ефективност и ефикасност и пазарен потенциал за членовете му – заедно и поотделно.

Изпълнението на проекта също така ще създаде възможност за прилагане на нови производствени решения и развитие на потенциала им, увеличаване на иновационната дейност, производителността и нарастване на произведената добавена стойност. Това от своя страна ще доведе до улесняване на достъпа до пазари, а оттам и до повишаване конкурентоспособността на участниците в клъстера.

Предвижда се създаването на:

  1. Съвместна изпитателна/симулационна лаборатория в гр. Червен бряг;
  2. Изнесена точка на съвместната изпитателна/симулационна лаборатория в гр. Койнаре;
  3. Технологичен/производствен център в гр. Бяла Слатина;

Специфичните цели на проекта, които ще бъдат постигнати чрез изграждането на трите обекта са:

 НОВ ПРОДУКТ – осигуряване на финансово устойчиво развитие на Клъстер Сим Нет, чрез създаване на условия за реализиране на ново пазарно решение;

ПАЗАРЕН ПОТЕНЦИАЛ – повишаване на продажбите (на сдружението и неговите членове) – чрез реализирането на проектните дейности ще бъдат налични инструменти за демонстрация на добавената стойност и функционалностите на предлаганите решения за привличане, убеждаване и гарантиране на ефективността им пред крайните  клиенти;

ОБМЯНА НА НОУ ХАУ – осигуряване на възможности за създаването на интегрирани решения като инструмент за надграждащи и крос-клъстерни продажби (up selling, cross selling);

ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСИ – възможност за тестване и оптимизация при предоставянето на съвместни предложения на фирмите в Клъстера на пилотно ниво, което значително ще редуцира разходите и ще увеличи ресурсната ефективност и ефикасност на предлаганите  индивидуални и съвместни решения.

В резултат на изпълнението на проекта ще бъде разработена иновация на световно ниво, а именно: „Защитена система за доставка на отворен тип услуги на крайни абонати“, която представлява система от елементи за доставка на услуги „отворен тип “до крайни абонати: физически лица, групи от физически лица, юридически лица – потребители на телекомуникационни услуги. Подкрепяната по проекта иновация е в резултат от съвместна дейност на членовете на иновационния клъстер.