ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР И ИЗПИТАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ „КЛЪСТЕР НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ СИМ НЕТ”
25.02.2021
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОТЧИТАНЕ ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР И ИЗПИТАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ „КЛЪСТЕР НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ СИМ НЕТ”
10.06.2022
Покажи всички

П О К А Н А

П О К А Н А

за участие в публично събитие – информационен ден по проект BG16RFOP002-1.016-0004-C01 „Изграждане на технологичен център и изпитателна лаборатория към „КЛЪСТЕР НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ СИМ НЕТ”

 

Сдружение „КЛЪСТЕР НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ СИМ НЕТ“ е бенефициент по проект BG16RFOP002-1.016-0004-C01 „Изграждане на технологичен център и изпитателна лаборатория към „КЛЪСТЕР НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ СИМ НЕТ”, финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, процедура BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“.

Във връзка със задължението на бенефициента за провеждане на публични събития, в съответствие с разпоредбите на „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020“ – Приложение 2 към „Национална комуникационна стратегия 2014-2020 г.“ и с оглед успешното приключване на проекта, ще бъде проведено публично събитие – информационен ден, по време на което ще бъде представена информация за изпълнените проектни дейности и постигнатите цели и резултати.

Публичното събитие ще се състои на 10.06.2022г. от 09:30 часа, в гр. Червен бряг, Народно Читалище „Н. Й. Вапцаров“, ул. „Търговска 17“ ет. 2.

Събитието е отворено за всички заинтересовани страни.

Ръководител проект,

Мариана Желева,

Представляващ  Сдружение „КЛЪСТЕР НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ СИМ НЕТ“