Към момента в клъстера членуват 16 броя организации – юридически лица с код на икономическа дейност, както следва:

9

61.10 – Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи
3

62.09 – Други дейности в областта на информационните технологии
1

25.62 – Механично обработване на детайли
1

Неправителствена организация
1

Публична институция
1

Научна организация, регистрирана в Регистъра на научната дейност на МОН

Членове:

ЕТА – ЖЕЛЕВА ЕООД
ЕТ Ралица Пламенова Петрова
ЕТ Тамара Стоянова Стоева
ЕТ Вероника Цецова Коларска
Галаком 97 ООД
Ти Ви Ем 5 ООД
ПАС ООД
МСиМ ООД
МПМ ООД
МЕР 2005 ООД
ТЕЛЕСАТ ООД
Петком 2002 ООД
ММ Механикс
Институт за Чисти Технологии ЕАД
Община Бяла Слатина
Сдружение за подпомагане и развитие на Младежката заетост и ценности

13 от членовете развиват своята основна икономическа дейност в секторите на НСНМСП.
1 от членове на клъстера имат средносписъчен брой на персонала над 192 лица за 2015 г.
4 от фирмите членове на клъстера имат нетни приходи от продажби за 2015 г. над 500 000 лв.
5 от 13-те фирми членове на клъстера имат приходи от износ за 2015 г.