Дейност по насърчаване на клъстерния маркетинг.
18.06.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
18.02.2021
Покажи всички

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Сдружение „КЛЪСТЕР НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ СИМ НЕТ“, започна изпълнението на проект по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.016-0004-C01 „Изграждане на технологичен център и изпитателна лаборатория към „КЛЪСТЕР НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ СИМ НЕТ“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.“ по процедура BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“

Номер на договора за безвъзмездна помощ: № BG16RFOP002-1.016-0004-C01 / 29.06.2020 г.

Наименование на договора за безвъзмездна помощ:

„Изграждане на технологичен център и изпитателна лаборатория към „КЛЪСТЕР НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ СИМ НЕТ“

Срок на изпълнение: 24 месеца;

Място на изпълнение: гр. Червен бряг, гр. Койнаре и гр. Бяла Слатина;

Общ размер на допустимите разходи: 2 255 279.49 лева

Размер на безвъзмездната помощ: 1 465 931.66 лева

Проектът цели реализирането съвместна клъстерна инвестиция в споделена от членовете инфраструктура, което ще доведе до ново пазарно решение за техническо валидиране и обосновка на инженерни задания от клъстера, така и до оптимизация и ресурсна ефективност и ефикасност и пазарен потенциал за членовете му – заедно и поотделно.

Предвижда се създаването на:

  1. Съвместна изпитателна/симулационна лаборатория в гр. Червен бряг;
  2. Изнесена точка на съвместната изпитателна/симулационна лаборатория в гр. Койнаре;
  3. Технологичен/производствен център в гр. Бяла Слатина;

Специфичните цели на проекта, които ще бъдат постигнати чрез изграждането на трите обекта са:

НОВ ПРОДУКТ – осигуряване на финансово устойчиво развитие на Клъстер Сим Нет, чрез създаване на условия за реализиране на ново пазарно решение;

ПАЗАРЕН ПОТЕНЦИАЛ – повишаване на продажбите (на сдружението и неговите членове) – чрез реализирането на проектните дейности ще бъдат налични инструменти за демонстрация на добавената стойност и функционалностите на предлаганите решения за привличане, убеждаване и гарантиране на ефективността им пред крайните  клиенти;

ОБМЯНА НА НОУ ХАУ – осигуряване на възможности за създаването на интегрирани решения като инструмент за надграждащи и крос-клъстерни продажби (up selling, cross selling);

ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСИ – възможност за тестване и оптимизация при предоставянето на съвместни предложения на фирмите в Клъстера на пилотно ниво, което значително ще редуцира разходите и ще увеличи ресурсната ефективност и ефикасност на предлаганите  индивидуални и съвместни решения.