С Ъ О Б Щ Е Н И Е
29.06.2020
ПОКАНА за участие в публично събитие
19.02.2021
Покажи всички

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В качеството си на бенефициент по АДБФП № BG16RFOP002-1.016-0004-C01, Сдружение „КЛЪСТЕР НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ СИМ НЕТ“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160/01.07.2016г. с предмет:

„Доставка, инсталация и пускане в експлоатация (включително системна интеграция със съществуващи технически средства, оборудване и системи на членовете на клъстера, както и инсталиране в обекти на крайни потребители) на активи по проект BG16RFOP002-1.016-0004-C01 „Изграждане на технологичен център и изпитателна лаборатория към „КЛЪСТЕР НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ СИМ НЕТ”“

Офертите се подават в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционните фондове (ИСУН), секция „Е-тръжни процедури“ (https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Index).

Краен срок за подаване на офертите – 26.02.2021г. (23:59 часа).

ИЗТЕГЛЕТЕ ПАКЕТ С ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ