Кои сме ние?

Клъстер на кабелни оператори Сим Нет е доброволно, самоорганизиращо се сдружение, основаващо се на взаимно доверие между членовете му. То е регистрирано през 2016 г.
Към момента Сим Нет има 16 членове.

С изпълнението на настоящия проект сдружението ще изгради административен екип на клъстера, който ще спомогне създаването на допълнителна добавена стойност и съответно ще доведе до повишаване на конкурентоспособността на членовете на клъстера.
Съгласно категоризацията, извършена от страна на ИАНМСП обединението е клъстер в начален етап на развитие.

Документи

Информационна карта
Ценоразпис
Правила за достъп

Предлаганият проект включва изпълнението на следните дейности и поддейности по Компонент 1 и Компонент 2 на процедура "Развитие на клъстери в България":

1. Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на административното тяло на клъстера, чрез осигуряване на необходимия персонал за управление и координация на клъстерните дейности;
2. Разработване на стратегия за интернационализация на клъстера и подпомагане за стъпване на други пазари;
3. Повишаване капацитета на административното тяло на клъстера за управление и координация;
4. Дейности, насочени към подпомагане развитието на клъстера и привличане на нови членове;
5. Дейности за насърчаване на клъстерния маркетинг;
6. Запознаване с международния опит в сектора;
7. Публичност и визуализация на проекта.

Реализацията на проекта ще доведе до подобряване на взаимодействието между членовете по отношение на дизайн, качество, продуктово развитие, маркетинг и др., чрез прилагане на нови производствени решения и развитие на иновативния потенциал на членовете, което ще доведе до увеличаване на производителността, нарастване на произведената добавена стойност, достъпа до пазари, а оттам – и до повишаване конкурентоспособността на членовете и разширяване на експортния им капацитет.