18.02.2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В качеството си на бенефициент по АДБФП № BG16RFOP002-1.016-0004-C01, Сдружение „КЛЪСТЕР НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ СИМ НЕТ“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС […]
29.06.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Сдружение „КЛЪСТЕР НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ СИМ НЕТ“, започна изпълнението на проект по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.016-0004-C01 „Изграждане на технологичен център и […]
18.06.2019

Дейност по насърчаване на клъстерния маркетинг.

Дейност по насърчаване на клъстерния маркетинг. Дейността се изпълни чрез осъществяването на няколко поддейности: – разработване на стратегия за интернационализация на клъстера. Понятието интернационализация на услугите […]
02.05.2019

Семинар за представяне на клъстера на бъдещи членове – град Бяла Слатина, 02.05.2019г.

Семинар за представяне на клъстера на бъдещи членове в град Бяла Слатина на 02.05.2019г.. На събитието бяха поканени водещи доставчици на интернет, телевизия и телефония в […]