07.06.2022

П О К А Н А

П О К А Н А за участие в публично събитие – информационен ден по проект BG16RFOP002-1.016-0004-C01 „Изграждане на технологичен център и изпитателна лаборатория към „КЛЪСТЕР […]
25.02.2021

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР И ИЗПИТАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ „КЛЪСТЕР НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ СИМ НЕТ”

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР И ИЗПИТАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ „КЛЪСТЕР НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ СИМ НЕТ” Днес 25.02.2021г., се проведе информационен ден […]
19.02.2021

ПОКАНА за участие в публично събитие

ПОКАНА за участие в публично събитие по проект BG16RFOP002-1.016-0004-C01 „Изграждане на технологичен център и изпитателна лаборатория към „КЛЪСТЕР НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ СИМ НЕТ” Сдружение „КЛЪСТЕР НА […]
18.02.2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В качеството си на бенефициент по АДБФП № BG16RFOP002-1.016-0004-C01, Сдружение „КЛЪСТЕР НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ СИМ НЕТ“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС […]