Дейности

по Проект BG16RFOP002-2.009-0014-C02
„Подкрепа за изграждане и укрепване на капацитета на Клъстер на кабелни оператори Сим Нет“
Процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“
Финансирана от Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020
чрез Европейския фонд за регионално развитие
1
Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на административното тяло на клъстера, чрез осигуряване на необходимия персонал за управление и координация на клъстерните дейности;

Дейността ще бъде изпълнена чрез наемане на административен персонал, наемане на работно помещение и закупуване на компютърно оборудване за офиса в гр. София.

Изграждането на административен екип на клъстера ще подобри координацията между членовете и ще усъвършенства професионалното управление на клъстера. Подобряването на координацията и управлението на клъстера ще допринесе за изграждането на устойчива клъстерна среда за бъдещо развитие.
Достъпът до полезна информация и контакти ще увеличи бизнес възможностите пред фирмите - членове, ще спомогне за популяризиране на името на организацията, подобрен в управлението и целенасочени дейности за постигане на набелязаните цели и поетапно реализиране на приетата маркетингова стратегия.

Чрез изпълнение на дейностите по проекта ще се създаде маркетингова и търговска дейност на ниво клъстер с цел навлизане на нови пазари. Назначеният административен персонал ще има за задача да анализира продуктите и услугите, които предлагат фирмите - членове и текущите пазарни позиции, с цел да се открият нови пазарни ниши и създаване на общо портфолио и продукт на Клъстера.

Конкурентоспособността на продуктите и услугите на фирмите членки ще се подобри чрез обмяната на добри практики, търсенето на нови решения за общи проблеми и обмяната на специализиран персонал и оборудване ще повиши качеството на съществуващите продукти/услуги на фирмите и ще създаде основа за създаване на общ продукт.

В тази връзка в рамките на дейността ще бъдат осигурени следните необходими ресурси:

1) Човешки ресурси – експерти, които ще отговарят за изпълнението на всички дейности по настоящия проект. Разпределението на задълженията им е описано в раздел Екип. В рамките на един месец след сключване на административния договор, ще бъдат назначени на трудови договор следните експерти - 4 броя:
– Ръководител на клъстера
– Маркетинг експерт
– Специалист проекти
– Координатор
– Експерт, бизнес развитие
Екипът ще бъде натоварен с различни задачи, като успоредно ще се работи по основните стратегически направления: ясно дефиниране на услугите на клъстера, тяхното популяризиране, привличането на нови членове и клиенти.

2) Техническо осигуряване - закупуване на ДМА и ДНА: – Сървърна конфигурация – 1бр. – На този сървър ще бъде инсталиран сайта на Клъстера и ще позволи работа на компютрите в мрежа, както и ще се съхранява общата информация, бекъп на документите - цялата база данни за Клъстера. (1 бр. х 21404 лв. с ДДС). – Непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) – устройство осигуряващо непрекъсната работа и цялостната сигурност на сървъра и всички компютърни конфигурации – 1 бр. (1 бр.х 21364 лв. с ДДС). – Компютърни конфигурации – за работа на административния персонал на Клъстера – 5 бр. (4 х 5460 лв. с ДДС = 27300 лв.)

3) Наемане на административно помещение в гр. София – 18 мес. х 1980 лв с ДДС - 35 640 лв.

Изпълнението на настоящата дейност е необходимо условие за изпълнение на всички предвидени дейности в настоящия проект, които ще доведат до постигане на поставените специфични цели, и по-конкретно на: Изграждане на административен екип на клъстера. Предвидените разходи са съгласно условията и ограниченията в Компонент 1: Изграждане и подкрепа за организационно-административно укрепване на клъстера от Условията за кандидатстване.

Екипът активно ще прилага принципа на равнопоставеност и недопускане на дискриминация във всяка една своя дейност.

2
Дейности, насочени към подпомагане развитието на клъстера и привличане на нови членове;

Дейността е свързана с популяризиране на Клъстера и неговите членове, установяване на партньорски отношения със сродни организации и създаване на широка мрежа от контакти, както и създаване на благоприятна клъстерна среда за бъдещо развитие на организацията, увеличаване на доверието, стимулиране на диалога и създаване на нови общи бизнес възможности между членовете.

Дейността ще се изпълни чрез:
- Организиране на събития за представяне на клъстера и на неговите продукти/услуги, разширяване и развитие на дейността на клъстера, привличане на нови клиенти и нови членове на клъстера и създаване на мрежи между членовете на клъстера и
- Участие в специализирано обучение в страна за повишаване на капацитета на клъстера за създаване на сътрудничества и интернационализация.
Дейността предвижда да се изпълни чрез:
- Семинари за представяне на клъстера на бъдещи членове в различни градове в Северна България. На събитията ще бъдат поканени водещи доставчици на интернет, телевизия и телефония в района, като фокусът ще бъде поставен върху динамичното развиващите се фирми с потенциал за растеж - 2 бр. - 1 ден.
- Семинари за представяне на клъстера на общински администрации, като фокусът ще бъде поставен върху възможните услуги, които може да предостави клъстера във връзка с изграждането на вътрешните мрежи в администрациите и подпомагане за навлизане на електронните услугите за гражданите - 2 бр. - 1 ден.

Разходи за семинарите се сформират както следва:
o Наем на зала и техника за 1 ден х 2400 лв. с ДДС х 4 семинара = 9600 лв. с ДДС
Разходи за командировки на представители на адм.тяло на клъстера и на организации-членове на клъстера:
o Дневни за 3-ма представители за по 2 дни х 4 семинара: 3 х 20 лв. на ден х 8 дни = 480 лв.
o 110 лв за една нощувка: 12 нощувка х 110 лв. = 1320 лв.
o 40 лв пътни за едната посока (2 x 40 лв): 4 участия х 3 представители х 80 лв. = 960 лв.

- Семинари и представяния в училища и читалища в различни градове в Северна България, като средище на младите хора, с цел популяризиране на предимствата и различните възможности за специализирано обучение и последваща реализация в областта на далекосъобщенията и ИКТ сферата. От една страна този вид презентации ще спомогнат за популяризиране на дейността на клъстера, ще повишат професионалната култура на учениците, ще им помогнат за ранна професионална ориентация - 5 бр.

Разходи за семинарите се сформират както следва: Разходи за командировки на представители на административното тяло на клъстера и на организации-членове на клъстера:
o Дневни за 3-ма представители за по 2 дни: 3 х 20 лв. на ден х 10 дни = 600 лв.
o 110 лв за една нощувка: 15 нощувка х 110 лв. = 1650 лв.
o 40 лв пътни за едната посока (2 x 40 лв): 5 участия х 3 представители х 80 лв. = 1200 лв.

Популяризирането на работата на организацията и реализирането на добри практики ще привлече нови партньорства и увеличаване на бизнеса между фирмите - членки, както и получаването на информация за иновативни идеи и практики.

- Специализирано обучение в страната за изграждане на системи за събиране на телеметрични данни и тяхното наблюдение, статистика и анализ на получените данни, изграждане на международна мрежа за обмяна на телеметрични данни - 3 дневно.

Разходът за обучението се формира както следва:
o Такса за участие 1200 лв. за 24 участника: 1200 лв. х 24 бр. = 28 800 лв. с ДДС
Разходи за командировки на представители на административното тяло на клъстера и на организации-членове на клъстера:
o Дневни за 24-ма представители за по 3 дни: 20 лв. на ден х 72 дни = 1440 лв.
o 110 лв за една нощувка: 48 нощувка х 110 лв. = 5280 лв.
o 40 лв пътни за едната посока (2 x 40 лв): 24 представители х 80 лв. = 1920 лв.

Обучението цели да направи връзката между международни производители на оборудване, интеграция (софтуер и хардуер) на услугата и възможностите за сътрудничество и интернационализация във връзка с изграждането на международна мрежа за обмяна на телеметрични данни и услуги.

3
Дейности за насърчаване на клъстерния маркетинг;

Дейността ще се изпълнява чрез осъществяването на няколко поддейностите, които са заложени в приетата Маркетингова стратегия на Клъстера, а именно:

– разработване на стратегия за интернационализация на клъстера.
Понятието интернационализация на услугите на клъстера може да бъде дефинирано като съвкупност от дейности, насочени към ефективната реализация на предоставяните услуги на определени външни пазари. Успешната интернационализация на услугите е от съществено естество не само за повишаване на приходите от продажби, но и за бъдещото устойчиво развитие на сдружението и на неговите членове.

– консултантски услуги за стъпването на друг пазар, вкл. изследвания и информация за таргeтираните пазари.

Специализираният пазар на услугите интернет и кабелна телевизия е силно конкурентен, но потенциалният клиент винаги предпочита доставчик, който може да предложи съвкупност от услуги с високо качество, конкурентни характеристики и цени. Като част от дейността е предвидено изготвянето на анализ на възможностите за стъпването на други пазари, където има потенциал за навлизане на услугите.

Резултатите от изброените по-горе две поддейности е от изключително значение при определянето на стратегическите цели, които ще определят развитието на организацията и конкретните стъпки за постигането им след приключване на проектните дейности.

През 2016 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е Североизточният район (67,3%). След него се нареждат Югозападният и Южният централен район - по 64,9%. От средната стойност за страната изостават домакинствата от Северозападния район, където с достъп до интернет са 58,6% от домакинствата.

Въпреки динамичното развитие на информационните технологии в България 36,5% от домакинствата все още нямат достъп до интернет в домовете си. Близо половината от тях (49,5%) посочват като основна причина липсата на знания и умения за работа с мрежата, 42,5% смятат, че нямат нужда от него (не е полезен, интересен и др.), а според 32,1% от домакинствата оборудването е скъпо.

Предвид нарастващата роля на информацията, е необходимо да се разшири достъпът до използването на мрежите и услугите на ИКТ, особено в по-малките градове и селата, където обществените места за достъп до информация са единствената възможност за много потребители, но броят им все още е твърде ограничен. Изграждането на обществени информационни системи и гарантираното предлагане на Интернет услуги за целия обществен сектор, включително и на улеснен достъп за хората с увреждания, е задължителна стъпка към информационното общество.

– популяризиране на името на клъстера и на неговите продукти/услуги чрез разработване на интернет страници за дейността на клъстера.

Ще се разработи изцяло нов, многофункционален уеб сайт, който ще включва подробна информация за проекта, информация за обединението и всеки член в него, ще обособи секция за кандидатстване по обявени свободни позиции в клъстера и членовете му, ще създаде форум за клиентски мнения, препоръки и предложения, ще даде подобрена информация за визията за развитие на клъстера, нови услуги, които ще се внедряват. Със стартирането на страницата ще се се наложи бранда на клъстера и ще стане разпознаваем.

– участие на клъстера в международни изложения и панаири:
1) IBC - Амстердам, Холандия - за конференция 2-ма участника и за изложение - 4-ма участника;
2) CeBIT - Хановер, Германия - 5-ма участника.

Служители от административното тяло на клъстера и неговите членове ще посетят специализирани за сектора международни конференции и изложения. Целта е да се запознаят с последните новости в бранша, създаване на контакти и обмяна на информация и ноу-хау в рамките на предвидените дискусии. На всяко едно от изложенията ще бъдат командировани посочения по-горе брой представители. Разходите за са изчислени въз основа на изискванията на Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина и таксите за участие.

4
Публичност и визуализация на проекта.

Целта на конкретната дейност е да информира широката общественост и участниците в проекта, че е получено финансиране от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Реализацията на тази дейност е задължително и необходимо условие за успеха на проекта като същата допълнително ще даде възможност за популяризиране на постигнатите цели и резултати. Осъществяването на дейността създава условия за мултипликационен ефект.

Предвидено е мерките за визуализация в рамките на проекта, да бъдат реализирани от външен изпълнител, избран съгласно условията и реда на ЗУСЕСИФ и приложимата нормативна уредба.

Предвидените дейности за информиране на широката общественост и участниците в проекта са:
1) Изготвяне и публикуване на информация за проекта и източника на финансиране на интернет страниците на членовете на клъстера, както и тази на клъстера, която ще бъде създадена като част от Дейност 3;
2) Изработване и поставяне на постоянна обяснителни табела с размер 50 х 70 см. – 2 бр. (180 лв. с ДДС х 2 бр. = 360 лв.);
3) Отпечатване на информационни стикери, оповестяващи полученото финансиране – 7 бр. (4,20 лв. с ДДС х 7 бр. = 11,20 лв.);
4) Изработване на информационни банери (размер 80х200) – 2 бр. (204 лв. с ДДС х 2 бр. = 408 лв.), които ще бъдат използвани при провежданите събития за популяризиране на дейността на Клъстера;
5) Изработване на брошури/дипляни с информация за проекта – 500 бр. (2,4 лв. с ДДС х 500 бр. = 1200 лв.)

При изпълнението на дейността и целия проект кандидатът ще спазват всички задължителни мерки за информация и комуникация и въведените единни стандарти при визуализацията, съгласно правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013, изискванията, описани в Единния наръчник за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 -2020 г. и Ръководството за изпълнение на договори за предоставяне на БФП по ОПИК.